Opći uvjeti

OPĆI UVJETI PRETPLATE ZA HANZA MEDIA IZDANJA

I. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE

Ovi Opći uvjeti pretplate na dnevne novine „Hanza Media“ (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Uvjeti.

Nakladnik dnevnih novina je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb.

Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a od dana kada su uručeni pretplatniku.

Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb (dalje u tekstu Hanza Media). Hanza Media je ovlaštena s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio Hanza Mediji smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim Nakladniku.

Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.

II. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza dostave dnevnih novina “Hanza Medije“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Hanza Medije za sklapanje Ugovora o pretplati.

Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte.
Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) odnosno Općim uvjetima te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Prigovori i reklamacije vezani za neurednu i netočnu isporuku te isporuku koja nije izvršena, moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je izvršena neuredna ili netočna isporuka odnosno u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kad je isporuka trebala biti izvršena. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je isporuka uredno izvršena, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati.

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 8 (osam) radnih dana od dana primitka prve isporuke dnevnih novina.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje šifre pretplate (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na adresu: pretplata@hanzamedia.hr), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.

Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatnik zaprimio prvu isporuku novina. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza dostave dnevnih novina “Hanza Medije“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Hanza Medije za sklapanje Ugovora o pretplati.
Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte.

Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) odnosno Općim uvjetima te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Prigovori i reklamacije vezani za neurednu i netočnu isporuku te isporuku koja nije izvršena, moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je izvršena neuredna ili netočna isporuka odnosno u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kad je isporuka trebala biti izvršena. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je isporuka uredno izvršena, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati.

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 8 (osam) radnih dana od dana primitka prve isporuke dnevnih novina.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje šifre pretplate (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na adresu: pretplata@hanzamedia.hr), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.

Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatnik zaprimio prvu isporuku novina. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

IV. PLAĆANJE

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Hanza Media ima pravo obustaviti daljnje isporuke novina do podmirenja dospjele neplaćene cijene za sve do tada isporučene primjerke novina. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 30 (trideset) dana, Hanza Media ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka.
Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za sve isporučene, a neplaćene primjerke.

V. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE

Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja.

U slučajevima promjene modela/dinamike plaćanja uslijed čega pretplatnik više ne ostvaruje pogodnosti, Hanza Media pridržava pravo potraživanja naknade cijene za promotivno dostavljene novine kao i naknade za vrijednosti poklona ili drugih pogodnosti, koje su pretplatniku odobrene upravo zbog izbora ranijeg modela/dinamike plaćanja pretplate.

VI. OBAVIJESTI

Sve obavijesti vezane uz pretplatu pretplatnik dostavlja na Hanza Media d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb.