Opći uvjeti

OPĆI UVJETI PRETPLATE ZA HANZA MEDIA IZDANJA

I. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE

Ovi Opći uvjeti pretplate na dnevne novine „Hanza Media“ (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Uvjeti.

Nakladnik dnevnih novina je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb.

Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a od dana kada su uručeni pretplatniku.

Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb (dalje u tekstu Hanza Media). Hanza Media je ovlaštena s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio Hanza Mediji smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim Nakladniku.

Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.

II. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza dostave dnevnih novina “Hanza Medije“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Hanza Medije za sklapanje Ugovora o pretplati.

Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte.
Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) odnosno Općim uvjetima te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Prigovori i reklamacije vezani za neurednu i netočnu isporuku te isporuku koja nije izvršena, moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je izvršena neuredna ili netočna isporuka odnosno u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kad je isporuka trebala biti izvršena. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je isporuka uredno izvršena, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati.

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka prve isporuke dnevnih novina.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje šifre pretplate (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na adresu: pretplata@hanzamedia.hr), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.

Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatnik zaprimio prvu isporuku novina. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE

Ukoliko je ugovorena pretplata zaključena na razdoblje kraće od 12 mjeseci, odnosno odabran je jedan od promotivnih modela pretplate, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Pretplatnik ima pravo samo jednom iskoristiti pravo na korištenje promotivnog modela pretplate te Hanza Media zadržava pravo odbiti Ugovor o pretplati pretplatnika koji je već to pravo iskoristio, a ponovno želi zaključiti ugovor na promotivni model pretplate.

Ugovor o pretplati zaključen na period od minimalno 12 mjeseci, nakon isteka roka od minimalno 12 mjeseci ili ukoliko je ugovorom drugačije utvrđen period, smatrat će se ugovorom na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da niti jedna ugovorna strana, najkasnije 60 dana prije isteka ugovorenog perioda pisanom obaviješću, navodeći razlog, ne obavijesti drugu stranu da nema namjeru nastaviti pretplatnički odnos.

Ugovor o pretplati na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem, navodeći šifru pretplatnika i razlog otkaza, uz otkazni rok od 30 dana.

U slučaju prestanka pretplatničkog ugovora prije isteka ugovorenog roka, a iz razloga za koji je odgovoran pretplatnik, pretplatnik gubi pravo na popust i/ili druge pogodnosti koje su mu odobrene pri sklapanju i/ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati. U navedenom slučaju Hanza Media je ovlaštena potraživati od pretplatnika naknadu pune cijene za novine koje su mu dostavljane kao promotivni primjerci, odnosno razliku do pune cijene za sve primjerke novina koji su isporučeni po nižoj cijeni od prodajne cijene na kioscima, kao i naknadu važeće tržišne cijene novina za sve neplaćene primjerke koji su, odnosno koji bi bili, isporučeni do prestanka ugovora, kao i naknadu cijene (ili odgovarajuću razliku do pune cijene) za sve poklone i/ili druge pogodnosti koje su pretplatniku odobrene kod sklapanja ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

IV. PLAĆANJE

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Hanza Media ima pravo obustaviti daljnje isporuke novina do podmirenja dospjele neplaćene cijene za sve do tada isporučene primjerke novina. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 30 (trideset) dana, Hanza Media ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka.
Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za sve isporučene, a neplaćene primjerke.

V. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE

Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja.

U slučajevima promjene modela/dinamike plaćanja uslijed čega pretplatnik više ne ostvaruje pogodnosti, Hanza Media pridržava pravo potraživanja naknade cijene za promotivno dostavljene novine kao i naknade za vrijednosti poklona ili drugih pogodnosti, koje su pretplatniku odobrene upravo zbog izbora ranijeg modela/dinamike plaćanja pretplate.

VI. OBAVIJESTI

Sve obavijesti vezane uz pretplatu pretplatnik dostavlja na Hanza Media d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb.