Opći uvjeti

 

OPĆI UVJETI PRETPLATE ZA HANZA MEDIA TISKANA IZDANJA

 1. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE

Ovi Opći uvjeti pretplate za Hanza Media tiskana izdanja (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Opći uvjeti.

Pod Hanza Media tiskanim izdanjima smatraju se tiskana izdanja kojih je nakladnik društvo Hanza Media d.o.o., te izdanja kojih su nakladnici društva ARENA d.d. i DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o.

Ovi Opći uvjeti imaju učinak i predugovorne  obavijesti iz članka 60. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 19/22,59/23).

Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, telefon 01 2255374, pretplata@hanzamedia.hr (dalje u tekstu: Hanza Media). Hanza Media je ovlaštena s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio Hanza Mediji smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim nakladniku pojedinog izdanja.

Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.

Pretplatnik sklapanjem ugovora o pretplati potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima, važećim Cjenikom i da na iste pristaje.

Pretplatnik također potvrđuje da se Opći uvjeti, važeći Cjenik kao i njihove izmjene i dopune objavljuju na internetskoj stranici Hanza Medije https://pretplata.hanzamedia.hr, kao i da su isti dostupni u poslovnim prostorijama Hanza Medije te se obvezuje o istima informirati uvidom u navedenu internetsku stranicu ili tako što će u poslovnim prostorijama Hanza Medije zahtijevati da mu bude omogućen uvid u iste.

 1. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza dostave Hanza Media izdanja pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Hanza Medije za sklapanje Ugovora o pretplati.

Ugovor o pretplati se može zaključiti sredstvima daljinske komunikacije i to putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte (Ugovor sklopljen na daljinu).

Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, izuzev ugovora sklopljenog putem telefona, pretplatniku se dostavlja obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora i Opći uvjeti te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja istih u potpunosti suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatnik zaprimio prvu isporuku novina. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

U slučaju ponude za sklapanjem ugovora o pretplati, a koja ponuda je učinjena putem telefona, ukoliko potrošač iskaže namjeru za sklapanjem ugovora, potrošaču se dostavlja Ponuda za sklapanje ugovora i Potvrda suglasnosti potrošača o sklapanju ugovora.

Ugovor sklopljen na daljinu putem telefona smatra se sklopljenim kad potrošač, nakon primitka ponude, dostavi Hanza Mediji vlastoručno potpisanu Potvrdu suglasnosti o sklapanju ugovora.

Po zaprimanju vlastoručno potpisane Potvrde suglasnosti potrošača o sklapanju ugovora, pretplatniku se dostavlja obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora i Opći uvjeti te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja istih u potpunosti suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Reklamacije vezane za neurednu i netočnu isporuku te isporuku koja nije izvršena, moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je izvršena neuredna ili netočna isporuka odnosno u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kad je isporuka trebala biti izvršena. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je isporuka uredno izvršena, a reklamacije se neće uvažavati.

U slučaju da dostavljeni primjerak tiskovine ima materijalni nedostatak, pretplatnik mora obavijestiti Hanza Mediju o eventualnom materijalnom nedostatku s detaljnim opisom istoga  u zakonom propisanom roku.

Ukoliko se utvrdi da je dostavljeni primjerak tiskovine imao materijalni nedostatak, pretplatniku će se od cijene pretplate oduzeti cijena navedenog primjerka ili će mu se dostaviti novi, ovisno o dogovoru sa pretplatnikom.

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka prve isporuke novina.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje šifre pretplate (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na adresu: pretplata@hanzamedia.hr), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.

Dostava tiskovina  je za sve pretplatnike besplatna.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE

Ukoliko je ugovorena pretplata zaključena na razdoblje kraće od 12 mjeseci, odnosno odabran je jedan od promotivnih modela pretplate, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Pretplatnik ima pravo samo jednom iskoristiti pravo na korištenje promotivnog modela pretplate te Hanza Media zadržava pravo odbiti Ugovor o pretplati pretplatnika koji je već to pravo iskoristio, a ponovno želi zaključiti ugovor na promotivni model pretplate.

Ugovor o pretplati zaključen na neodređeno vrijeme sa obveznim periodom trajanja od minimalno 12 mjeseci, nakon isteka perioda obveznog trajanja svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem uz otkazni rok od 30 dana.

Ugovor o pretplati na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem, navodeći šifru pretplatnika, uz otkazni rok od 30 dana.

U slučaju prestanka pretplatničkog ugovora prije isteka ugovorenog roka, a iz razloga za koji je odgovoran pretplatnik, pretplatnik gubi pravo na popust i/ili druge pogodnosti koje su mu odobrene pri sklapanju i/ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati. U navedenom slučaju Hanza Media je ovlaštena potraživati od pretplatnika naknadu pune cijene za novine koje su mu dostavljane kao promotivni primjerci, odnosno razliku do pune cijene za sve primjerke novina koji su isporučeni po nižoj cijeni od prodajne cijene na kioscima, kao i naknadu važeće tržišne cijene novina za sve neplaćene primjerke koji su, odnosno koji bi bili, isporučeni do prestanka ugovora, kao i naknadu cijene (ili odgovarajuću razliku do pune cijene) za sve poklone i/ili druge pogodnosti koje su pretplatniku odobrene kod sklapanja ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

 1. PLAĆANJE

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Hanza Media ima pravo obustaviti daljnje isporuke novina do podmirenja dospjele neplaćene cijene za sve do tada isporučene primjerke novina te ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka.
Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za sve isporučene, a neplaćene primjerke.

Hanza Media je ovlaštena mijenjati cijene svojih izdanja te se obvezuje objaviti izmjene cijena i učiniti ih dostupnim na uobičajeni način.

U slučaju izmjene cijene tijekom trajanja pretplatničkog odnosa, Hanza Medija je obvezna Pretplatniku pisanim ili elektroničkim putem dostaviti pisanu obavijest o predloženoj promjeni zajedno sa novim uvjetima te danom njihove primjene i pravu na raskid pretplatničkog odnosa najkasnije 15 dana prije primjene nove cijene.

U slučaju da Pretplatnik nije suglasan s promjenom cijene, ima pravo raskinuti ugovor pisanom obaviješću  bez bilo kakvih daljnjih obveza i bez obveze naknade štete prema Hanza Mediji osim obveza dospjelih i/ili nastalih do dana prestanka Ugovora. Raskid ugovora stupa na snagu s danom primjene promijenjene cijene.

Ukoliko Pretplatnik nije dostavio Hanza Mediji pisanu obavijest kojom raskida ugovor u roku od 8 (osam) dana po primitku pisane obavijesti o predloženoj promjeni cijena, protekom toga roka, smatra se da je Pretplatnik suglasan s novim cijenama.

 1. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE

Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja.

U slučajevima promjene modela/dinamike plaćanja uslijed čega pretplatnik više ne ostvaruje pogodnosti, Hanza Media pridržava pravo potraživanja naknade cijene za promotivno dostavljene novine kao i naknade za vrijednosti poklona ili drugih pogodnosti, koje su pretplatniku odobrene upravo zbog izbora ranijeg modela/dinamike plaćanja pretplate.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Po sklapanju Ugovora o pretplati ili radi poduzimanja radnji prije njegovog sklapanja, Hanza Media će obrađivati osobne podatke pretplatnika koji su nužni za izvršenje Ugovora i u svrhu njegovog izvršenja.

Hanza Media se obvezuje da će s osobnim podacima koje pretplatnik učini dostupnim u svrhu ovog Ugovora, kao i s osobnim podacima za koje sazna od trećih strana u izvršenju ugovorenih usluga, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Hanza Media koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke pretplatnika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Hanza Media i s njom povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Hanza Media osigurava pretplatniku sljedeće informacije:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d. o. o. Koranska 2, 10 000 Zagreb, OIB: 79517545745;
 • Pretplatnik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu dpo@hanzamedia.hr
 • U svrhu izvršenja predmetnog Ugovora, Hanza Media će odobriti pristup osobnim podacima onim primateljima kojima je to potrebno radi ispunjenja ugovorene usluge, a to su: dostavne službe, društva za izradu i tisak naljepnica i računa, odvjetnici, društva za naplatu potraživanja. Sva navedena društva osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Hanza Medije;
 • Hanza Media osigurava da gore nabrojane osobe kojima je odobrio pristup osobnim podacima, poštuju i održavaju povjerljivost, integritet i sigurnost osobnih podataka, te da u svom poslovanju poštuju primjenu relevantnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka;
 • Hanza Media će osobne podatke pretplatnika čuvati za svo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, te 11 godina nakon prestanka Ugovora u svrhu izvršenja zakonskih obveza;
 • Pretplatnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Hanza Media u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Pretplatnik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na podnošenje prigovora nadležnom Nadzornom tijelu.

 

Hanza Media zadržava pravo obrađivati osobne podatke pretplatnika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza Medije i s njome povezanih društava.

 

Hanza Media također zadržava pravo obrađivati osobne podatke pretplatnika u svrhu provođenja vlastite analitike i statistike, a sve radi boljeg djelovanja na tržištu, te usklađenosti ponude i potražnje.

 

Pretplatnik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na mail adresu dpo@hanzamedia.hr, na adresu: Koranska 2, 10000 Zagreb.

 

Po prijemu takvog prigovora Hanza Media se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Pretplatnika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na ugovorni odnos između Pretplatnika i Hanza Medije.

 

VII. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Pretplatnik ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti HANZA MEDIJI putem pošte ili osobno na adresu Koranska 2, Zagreb, ili putem e maila na adresu pretplata@hanzamedia.hr

 

HANZA MEDIA se obvezuje dostaviti Pretplatniku odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 19. ožujka 2024. godine

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pisanom obliku

Na odredbe Općih uvjeta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

HANZA MEDIA d.o.o.